Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.            

JA, ik ga akkoord X

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

de Website: de website www.dagknaller.nl, die wordt in stand gehouden door Progress Requires Willpower B.V., Electronweg 5, 1627 LB Hoorn, 0229 577 507

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruikers enerzijds en Progress Requires Willpower B.V. anderzijds.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Intellectuele eigendom.
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Progress Requires Willpower B.V. respectievelijk haar licentiegevers.
3.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Progress Requires Willpower B.V..

Artikel 4. Specifieke voorwaarden
4.1 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Progress Requires Willpower B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Progress Requires Willpower B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten.
5.1 Alle Dagknaller-aanbiedingen van Progress Requires Willpower B.V. zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Dagknaller behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van Afnemer door Progress Requires Willpower B.V.  Progress Requires Willpower B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dagknaller dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
5.3 Een aantal van de producten (zoals video's en DVD's) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart Afnemer dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 6. Prijzen en betalingen.
6.1 Alle prijzen worden aangegeven in Euro's (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
6.3 Indien Afnemer met enige betaling in gebreke is, is Progress Requires Willpower B.V.  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7. Levering.
7.1 De door Progress Requires Willpower B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat, met een maximum van 30 dagen. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Progress Requires Willpower B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Afnemer over.

Artikel 9. Garantie.
9.1 De garantie op de producten is gelijk aan de door de producent geboden garantie.
9.2 Alle onder de garantietermijn vallende goederen worden bij de desbetreffende producent ter reparatie aangeboden.
9.3 Progress Requires Willpower B.V. kan er voor kiezen om het ter reparatie aangeboden product te vervangen.
9.4 De garantie is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het product.

Artikel 10. Reclames en aansprakelijkheid.
10.1 Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Afnemer Progress Requires Willpower B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven. Afnemer kan zijn klacht richten aan: service@dagknaller.nl
10.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Progress Requires Willpower B.V. de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de volledige factuurwaarde daarvan te restitueren. De kosten van de retourzending blijven voor rekening van de Afnemer.
10.3 Wanneer Afnemer een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Progress Requires Willpower B.V. kosteloos omgeruild voor hetzelfde of een vergelijkbaar product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.
10.4 Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Afnemer komen. Het volledige factuurbedrag zal, mits reeds voldaan, worden gerestitueerd.
10.5 De aansprakelijkheid van Progress Requires Willpower B.V. is beperkt tot de aankoopsom van het product.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie.
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Progress Requires Willpower B.V. , dan wel tussen Progress Requires Willpower B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Afnemer en Progress Requires Willpower B.V. , is Progress Requires Willpower B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Progress Requires Willpower B.V. .

Artikel 12. Overmacht.
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Progress Requires Willpower B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Afnemer mee te delen en zulks zonder dat Dagknaller gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Progress Requires Willpower B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen.
13.1 Indien Afnemer aan Progress Requires Willpower B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Progress Requires Willpower B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden.
13.2 Progress Requires Willpower B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.
13.3 Wij hanteren voor alle reizen die wij verkopen de ANVR-reisvoorwaarden.
13.4 Wij willen u erop wijzen dat boekingen van reizen die u via Progress Requires Willpower B.V. .nl maakt definitief zijn. De zogenoemde 'afkoelingsperiode', die in de wet 'kopen op afstand' wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die u via onze site boekt.
13.4 Prijs- en zetfouten voorbehouden

Artikel 14. Slotbepalingen.
14.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
14.2 Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.3 Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Progress Requires Willpower B.V. worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Retourbeleid Dagknaller

Het kan altijd voorkomen dat je een gekocht artikel wilt retourneren. Hieronder lees je hoe dit in zijn werk gaat. Voor iedere reden van retour geldt een aparte procedure, lees daarom deze pagina goed door om eventuele misverstanden en vertragingen te voorkomen.

Voor alle procedures is het belangrijk om het product in de originele verpakking op te sturen in een deugdelijke omverpakking, voldoende gefrankeerd met de pakbon bijgesloten. Uiteraard dienen de geretourneerde artikelen niet gebruikt en/of beschadigd te zijn. Je hebt een zichttermijn van 14 dagen waarbinnen je het product kunt retourneren.

Retour aanmelden

Het artikel dient binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst bij ons aangemeld te zijn via service@dagknaller.nl. Onze klantenservice zal daarna zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Indien de zichttermijn is verstreken is het helaas niet meer mogelijk om je bestelling nog te retourneren.

LET OP! Artikelen die zonder goedkeuring en instructie van onze klantenservice worden geretourneerd, komen niet voor omruiling en/of restitutie in aanmerking. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Zorg dus dat je een retourzending voldoende frankeert!

Artikelen kunnen niet geretourneerd worden als:

• De artikel(en) langer dan 14 werkdagen geleden ontvangen zijn.

• De artikel(en) gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.

• De artikel(en) niet in de originele en onbeschadigde verpakking zitten.

• De artikel(en) om hygienische redenen niet geruild kunnen worden, zoals viezigheid of vlekken.


Verwerking van retouren
Bij binnenkomst van de retourzending wordt deze gelijk verwerkt. Eventueel vervangende artikelen worden zo spoedig mogelijk verstuurd. Indien er sprake is van een terugbetaling, dan verwerken wij deze uiterlijk binnen 14 dagen. Het is afhankelijk van je bank wanneer het geld op je rekening staat.